Regulamin konkursu pod nazwą “PsiAmore Mio”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „PsiAmore Mio”, zwanego dalej “Konkursem”, jest Wojtków szkolenia Piotr Wojtków, Zofia Zaniewska-Wojtków spółka cywilna, ul. Williama Heerleina Lindlaya 16, Warszawa, Mazowieckie 02-013 zwany dalej „Organizatorem”.

2. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem„) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników (zwani dalej „Uczestnikami”, a pojedynczo „Uczestnikiem”).

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, zwane dalej „Uczestnikami” z zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 3

Czas trwania i miejsce Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.02.2024 i będzie trwał do 16.02.2024 do godziny 23:59.

2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, poprzez stronę pod adresem https://www.instagram.com/psie_rozne_rzeczy/ w serwisie Instagram, zwaną dalej „Stroną konkursową”, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co jednak nie wyłącza możliwości uczestniczenia w nim osób zamieszkałych poza granicami Polski.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Meta.

§ 4

Warunki uczestnictwa w Konkursie

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

1) posiadanie konta w serwisie Instagram,

2) wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 5 niniejszego regulaminu i które zostało szczegółowo opisane na Stronie konkursowej.

§ 5

Zasady Konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla osób, które w dniach 12.02.2024 – 16.02.2024 opublikują na swoim profilu Instagram zdjęcie swojego psa przedstawiające, jak okazuje on swojemu opiekunowi miłość, dodadzą 2-3 zdania komentarza do zdjęcia, oznaczą profil @psie_rozne_rzeczy” oraz dodadzą #PsiAmoreMio.

§ 6

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest książka pt. “W harmonii z psem” Zosi Zaniewskiej-Wojtków i Piotra Wojtków + plakat z grafiką z wyżej wymienionej książki.

2. Uczestnikom Konkursu, tytułem uczestnictwa w Konkursie, nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek inne świadczenia czy wynagrodzenie, prócz nagród przyznanych wedle treści Regulaminu.

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, jak również zamiany nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.

§ 7

Wydanie nagród

1. Dnia 23.02.2024 r. lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej https://www.instagram.com/psie_rozne_rzeczy/ na InstaStories.

2. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.

3. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom na koszt Organizatora. Zwycięzcy są obowiązani do skontaktowania się z Organizatorem poprzez mail biuro@wojtkowszkolenia.pl w przeciągu dwóch dni roboczych.

4. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

5. Wszystkie nagrody w Konkursie będą przekazane zwycięzcom, którzy dopełnili wszystkich czynności przewidzianych w Regulaminie, w terminie do 60 dni od daty zakończenia Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

§ 8

Komisja Konkursowa

1. Organizator powoła komisję Konkursową w składzie 3 osób wyłonionych spośród pracowników Organizatora, której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacja zgłoszeń Konkursowych pod kątem opisanych Regulaminem kryteriów uczestnictwa w Konkursie, wyłonienie Zwycięzcy (Zwycięzców) Konkursu oraz rozpatrywanie reklamacji.

2. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzcę (Zwycięzców) Konkursu poprzez ocenę wykonania zadania Konkursowego. Zadanie Konkursowe będzie oceniane według następujących kryteriów:

1) oryginalność pomysłu,

2) estetyka i staranność opisu lub zdjęcia,

3) zgodność zgłoszenia z tematem konkursu. 

§ 9

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców, a w przypadku Uczestnika, który wygrał konkurs, także w celu opublikowania imienia i nazwiska Zwycięzcy na stronie określonej w § 1 pkt 3 pod postem konkursowym oraz wysyłkę nagrody konkursowej na wskazany przez Zwycięzcę adres.

2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. do spełnienia przyrzeczenia publicznego wobec Uczestników jakim jest rozstrzygnięcie Konkursu i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

3. Administratorem danych osobowych jest Wojtków szkolenia Piotr Wojtków, Zofia Zaniewska-Wojtków spółka cywilna, ul. Williama Heerleina Lindlaya 16, Warszawa, Mazowieckie 02-013. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem: zaneta@wojtkowszkolenia.pl. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z organizacją Konkursu. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu i wydania nagrody.

§ 10

Licencja

1. Do Konkursu można nadsyłać wyłącznie Zdjęcia i opisy Konkursowe, których Uczestnik Konkursu jest twórcą lub posiada niezbędne prawa do dysponowania nimi.

2. Przesłanie Zdjęcia Konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż posiada wszystkie niezbędne prawa do dysponowania przesłanym przez siebie Zdjęciem Konkursowym na potrzeby udziału w Konkursie.

3. Z chwilą przesłania Zdjęcia Konkursowego Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, co obejmuje także prawo do korzystania z wizerunku osób umieszczonych na Zdjęciu Konkursowym, na korzystanie z przesłanego Zdjęcia Konkursowego na potrzeby Konkursu wraz z prawem do udzielenia dalszej sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, oraz zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami i wprowadzanie do obrotu, w tym wielokrotne publiczne wystawienie lub odtworzenie, wszelkie formy eksploatacji audiowizualnej, w tym w Internecie.

4. Uczestnik Konkursu zezwala również na wykonywanie i korzystanie przez Organizatora z utworów zależnych powstałych na podstawie Zdjęcia Konkursowego, na polach eksploatacji określonych w ust. 3 powyżej i upoważnia Organizatora do udzielania zezwoleń na wykonywanie utworów zależnych przez osoby trzecie.

5. Każde Zdjęcie Konkursowe zgłoszone do Konkursu podlega wstępnej weryfikacji Organizatora (moderacja) pod względem jego zgodności z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu.

§ 11

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą mailową na adres e-mail biuro@wojtkowszkolenia.pl przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 5 dni od daty opublikowania wyników Konkursu zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu.

2. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora. Reklamacje wpływające po określonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję Konkursową.

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o jej wyniku w formie e-mail wysłanego na adres, z którego została wysłana reklamacja.

6. Decyzje komisji Konkursowej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§ 12

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.